Grammatik : ไวยากรณ์

SWEDISH4THAI

Copyright © 2009-2016 swedish4thai.com

Grammartik : ไวยากรณ์

 

1) ตัวอักษรและการออกเสียง (ฟังการออกเสียง)

2) จำนวนและตัวเลข (ฟังการออกเสียง)

3) คำนาม

4) คำนามแบบเจาะจง/ไม่เจาะจง

5) คำนามนับได้/คำนามนับไม่ได้

6) คำนามที่ไม่ใช้คำนำหน้านาม

7) การใช้คำนามแสดงความเป็นเจ้าของ

8) การใช้คำนามที่มีลักษณะเฉพาะ

9) การเปลี่ยนคำนามจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์

10) คำสรรพนาม

11) คำกริยาช่วย

12) คำบุพบท

13) คำบุพบท (พร้อมรูปภาพและคำแปล)

14) ตัวอย่างการใช้คำบุพบท (ฟังการออกเสียง)

15) คำเชื่อม

16) "มาก" mycket / många

17) คำบอกเวลา

18) Vilken/Vilket/Vilka

19) การอ่านออกเสียง "K"

20) vara & bli ใช้ต่างกันอย่างไร

21) kan vara & kan bli ใช้ต่างกันอย่างไร

22) ปัญหาในการออกเสียงภาษาสวีเดนของคนไทย

23) ชอบ/ไม่ชอบ (ฟังการออกเสียง)

24) Modal verb ที่ควรจำ

25) การผันกริยาสี่กลุ่มหลัก

26) คำกริยาวิเศษณ์ที่พบบ่อย

27) การผันรูปของ "สี" ตาม en / ett

28) ภาพรวมการเปลี่ยนจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์

29) การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นกว่าและขั้นที่สุด

30) "คำเชื่อม" (เพิ่มเติม)

31) การใช้อักษรตัวใหญ่